Exhibitions

…na papieri 3 (2019)
Skupinová výstava/Group exhibition
12. 12. 2019 - 19. 1. 2020
Galéria 19, Bratislava, Slovakia
See web Galéria 19

 

 

Participating Artists:

Lenka Cisáriková
Mária Čorejová
Martin Derner
Alexandra Fazekašová
Rita Koszorús
Peter Kotvan
Marianna Mlynárčiková and Nóra Rúžičková
Katarína Slaninková
Veronika Šramatyová
Emőke Vargová
Ivona Žirková

 

/SK/
Ako poslednú tohtoročnú prezentáciu uvádza Galéria 19 na svojej výstavnej scéne prá­ce dvanástich talentovaných, ešte takmer mladých umelcov s rozmanitým výtvarným programom. S galériou ich spája blízka prí­buznosť, lebo počas jej desaťročnej existencie všetci individuálne vystavovali na jej pôde a tu zažívali začiatky aj konce štvortýždňovej nehynúcej slávy. Teraz majú šancu znova si dni obdivu zopakovať, dokonca predlžiť, pretože výstava ich prác bude otvorená skoro dva mesiace. Devätnástka pred dvomi rokmi prvýkrát pred­stavila vo svojich priestoroch nový výstavný projekt, ktorý definovala ako prezentáciu prác na papieri. Plánuje ho ako dlhodobejší projekt, ktorý by sa cyklicky opakoval, vždy s dielami nových autorov. Prvé dva ročníky boli vydarené, diváci si ich pochvaľovali s neskrývaným prekvapením, koľko skvelých prác európskej avantgardy druhej polovice dvadsiateho storočia sa na­chádza v súkromných zbierkach na Slovensku. Pre súčasnú tretiu výstavu poskytla galéria priestor dielam slovenských výtvarníkov dnes už strednej generácie, ktorých umelecká rada devätnástky pozvala prezentovať výber z ich tvorby zúžený na práce na papieri. Všetci vy­zvaní pozvanie prijali, s plnou vážnosťou prešli svoje archívy, niektorí vybrali staršie práce, iní vytvorili nové a spoločne vystavili veľmi kvalit­nú produkciu zo svojej tvorby. Čo všetko ponúkajú návštevníkom galérie?

Peter Kotvan priniesol brutálne vytrhané knihy a konfrontuje ich torzá so subtílnou, počíta­čovo upravenou farebnou šrafúrou banálnych fotografií. Hravou vitalitou pútajú kolážové schmerzbildy Rity Koszorús, ktoré postupne tvorí na svojich cestách po rôznych centrách európskeho umenia. Čiernobiele apelatívne kresby predkladá Mária Čorejová ako aktuálne ekologické memento. Marianna Mlynárčiková a Nóra Ružičková priniesli do galérie papierový pás, vlastný výber dadaisticko-poetických tex­tov z ich Autorskej knihy ABC. Emőke Vargová vystavuje monochrómne transfery, prenosy štruktúr tvrdých povrchov a ich premeny na krehké papierové prekresby. Martin Derner priniesol vlastnoručne zostrojenú variabilnú knižnú abecedu, z ktorej sa dajú vzájomným preskupovaním vyskladať akékoľvek textúry. Lenka Cisárová ukazuje, ako sa svojimi akva­relmi vrátila ku klasickým maliarskym mé­diam. Alexandra Fazekašová povyšívala v spolupráci s detskou komunitou dobrodruž­né, fantastické rozprávkové príbehy. Veronika Šramatyová hyperrealisticky dokonale na­maľovala miniatúry prostredí, ktoré sú pre ňu vizuálne inšpiratívne. Ivona Žirková poslala na výstavu štrukturálne kresby, ktoré sa pri bliž­šom pohľade javia ako jemne vibrujúce, vlniace sa zárodky zrodu. A nakoniec centrálne inšta­lovaná tajomná kresba Kataríny Slaninkovej, ktorá svojou veľkoplošnou dominanciou akoby symbolicky otvárala aj uzatvárala celý vysta­vený konvolút prác na papieri.

 

V galérii je prezentovaných dvanásť rozmani­tých výtvarných postupov dvanástich autorov, ktorí rokmi nič nestratili zo svojho mladíckeho tvorivého entuziazmu a ich vystavené diela dokazujú, že sú nesporným kvalitatívnym prí­nosom pre slovenské výtvarné umenie.

 

 

/ENG/
As the last presentation of this year, Galéria 19 presents the work of twelve talented, still almost young artists with a diverse artistic program on its exhibition stage. They have a close relationship with the gallery, because during its ten-year existence they all individually exhibited on its grounds and experienced the beginnings and ends of the four-week immortal glory here. Now they have a chance to repeat the days of admiration again, even extend it, because the exhibition of their works will be open for almost two months. Two years ago, Nevetnástka presented a new exhibition project in its premises for the first time, which it defined as a presentation of works on paper. He plans it as a longer-term project that would be repeated cyclically, always with works by new authors. The first two editions were successful, the audience praised them with undisguised surprise at how many great works of the European avant-garde of the second half of the twentieth century can be found in private collections in Slovakia. For the current third exhibition, the gallery provided space for the works of Slovak artists of the middle generation, who were invited by the art council of the 19th to present a selection of their work narrowed down to works on paper. All those invited accepted the invitation, went through their archives with full seriousness, some selected older works, others created new ones and together exhibited a very high-quality production of their work. What do they offer gallery visitors?

 

Peter Kotvan brought brutally torn books and confronts their torsos with a subtle, computer-edited color hatching of banal photographs. The collage schmerzbilds of Rita Koszorús, which she gradually creates on her travels through various centers of European art, are captivating with their playful vitality. Black and white appealing drawings are presented by Mária Čorejová as a current ecological memento. Marianna Mlynárčiková and Nóra Ružičková brought a paper strip to the gallery, their own selection of Dadaist-poetic texts from their Author's book ABC. Emőke Vargová exhibits monochrome transfers, transfers of the structures of hard surfaces and their transformation into fragile paper drawings. Martin Derner brought a self-constructed variable book alphabet from which any textures can be arranged by rearranging each other. Lenka Cisárová shows how she returned to classical painting media with her watercolors. In cooperation with the children's community, Alexandra Fazekašová promoted adventurous, fantastic fairy tales. Veronika Šramatyová perfectly painted hyper-realistic miniatures of environments that are visually inspiring for her. Ivona Žirková sent structural drawings to the exhibition, which on closer inspection appear as gently vibrating, undulating embryos of birth. And finally, the centrally installed mysterious drawing by Katarína Slaninková, which with its large-scale dominance seemed to symbolically open and close the entire exhibited envelope of works on paper.

 

The gallery presents twelve diverse artistic practices of twelve authors who have not lost anything of their youthful creative enthusiasm over the years, and their exhibited works prove that they are an indisputable qualitative contribution to Slovak visual arts.

 

Marian Meško
december 2019