Exhibitions

Iná kniha / Diffrent book (2014)
Samostatná autorská výstava/Solo exhibition
12. 6. 2014 – 4 .7. 2014
Galéria v podkroví, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici / Gallery in the attic, State Scientific Library in Banská Bystrica, Lazovná 9

 

web link

https://www.bystricoviny.sk/kultura/do-4-jula-prebieha-vystava-ina-kniha/

 

Tvorba popredného slovenského vizuálneho umelca, grafika Martina Dernera (1973) sa pohybuje v médiách knižného objektu, voľnej grafiky, koláže, inštalácie, kresby a v ich vzájomných výtvarných a významových väzbách. Využíva pritom stratégie konceptualizmu a viacerých postmoderných prístupov akými sú citácia, komentár, parafráza a iné. Na pôde Banskej Bystrice vystavuje autor po prvýkrát samostatne, no jeho diela boli zastúpené na celoslovenských výstavách Súčasná slovenská grafika a viacerých kolektívnych výstavách. Od roku 2005 pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde vedie prípravný kurz na Katedre grafiky a súčasne je aj doktorandom.

Pre priestory Galérie v podkroví  ŠVK v Banskej Bystrici pripravil autor spolu s kurátorkou výber najnovších diel z obdobia rokov 2013 - 2014, ako aj prierez dielom z ostatných piatich rokov (cyklus Miniatúry, knižné objekty). Premiérovo sú na výstave uvedené diela dekompovaných antikvárnych kníh, ktoré majú charakter kruhových, minimalisticky a rituálne spracovaných „mandalických“ knižných reliéfnych objektov.

Ďalší okruh diel tvoria pomaliarske komentáre na nájdených pohľadniciach a knižné objekty, kde autor poníma knihu ako základný výtvarný sochársky pôsobiaci materiál. Pracuje tu technikou rytia a frézovania do knihy, pričom pre diváka odkrýva jej nový vizuálny a ideový rozmer formou ideovej skratky a významového komentára, často s prekvapivou a vtipnou pointou. Formotvorným aspektom je tu recyklácia videného, čítaného a nájdeného s prvkami mystifikácie v zmysle spojenia reality a jej nového čítania. Texty, knihy, antikvárne tlače, anonymné fotografie inšpirujú Dernera ako hotový (daný) typ videnia, z ktorého vytvorí štýlom recyklácie a vizuálnej zámeny celkom nový. Autor takto provokuje u diváka nielen dialogičnosť, ale priamo pochybovanie, ako základ racionality.

Formálne a ideovo bohatú tvorbu Martina Dernera spája princíp papiera, tlače a knižnej kultúry, ktorú pretvára a posúva na princípe vizuálno-mentálnej hry do nových, často paradoxných významov, reflektujúc tak rozporuplnú kultúrnu súčasnosť.

 

PhDr. Alena Vrbanová, PhD. (Kurátorka)

 

 

(ENG)

The work of the leading Slovak visual artist, graphic artist Martin Derner (1973) moves in the media of the book object, free graphics, collage, installation, drawing and in their mutual creative and meaningful connections. He uses the strategy of conceptualism and several postmodern approaches such as citation, commentary, paraphrase and others. On the territory of Banská Bystrica, the author is exhibiting independently for the first time, but his works have been represented at the Slovak exhibitions Contemporary Slovak Graphics and several collective exhibitions. Since 2005, he has been working at the Faculty of Fine Arts of the Academy of Arts in Banská Bystrica, where he leads a preparatory course at the Department of Graphics and is also a doctoral student.
The author and the curator prepared a selection of the latest works from the period 2013-2014, as well as a cross-section of works from the previous five years (Miniatures cycle, book objects) for the premises of the Gallery in the attic of ŠVK in Banská Bystrica. For the first time, the exhibition presents works of decomposed antiquarian books, which have the character of circular, minimalistic and ritually processed "mandalic" book relief objects.
Another range of works consists of painterly comments on found postcards and book objects, where the author perceives the book as a basic artistic sculptural material. Here he works with the technique of engraving and milling into a book, revealing its new visual and ideological dimension to the viewer in the form of an ideological abbreviation and meaningful commentary, often with a surprising and funny point. The formative aspect here is the recycling of what is seen, read and found with elements of mystification in the sense of combining reality and its new reading. Texts, books, antiquarian prints, anonymous photographs inspire Derner as a ready (given) type of vision, from which he creates a completely new one through the style of recycling and visual confusion. In this way, the author provokes not only dialogicity in the viewer, but also direct doubt, as the basis of rationality.
Martin Derner's formally and ideologically rich work is united by the principle of paper, printing and book culture, which he reshapes and moves on the principle of visual-mental play into new, often paradoxical meanings, thus reflecting the contradictory cultural present.

 

PhDr. Alena Vrbanová, PhD. (Curator)