Exhibitions

4. Trienále umění knihy / 4th Triennal of the Art of Books (2022)
Skupinová výstava/Group exhibition
12. 8. - 23. 10. 2022
Východočeská galerie, Pardubice (CZ) / The East Bohemian Gallery, Pardubice (CZ)

Kurátorky/Curators: Jarmila Kováčová a Gina Renotière

Spolukurátori/Co-Curators: Róbert Makar, Renata Pacyna, Andrea Pézman, István Szirányi

 

web

https://vcg.cz/cs/vystavy/4-trienale-umeni-knihy

 

ArtFacts.net

https://artfacts.net/exhibition/4th-triennial-of-the-art-of-books/1075733

 

Žáner autorskej knihy je v súčasnosti veľmi širokým poľom tvorby, kde sa tradičné výtvarné techniky stretávajú s množstvom experimentálnych, konceptuálnych a iných prístupov, typických pre súčasné vizuálne umenie. Pardubická Repríza 4. trienále knižného umenia, ktorá mala premiéru v roku 2021 v Turčianskej galérii v Martine na Slovensku, prezentuje tento fenomén v reprezentatívnom a širokom medzinárodnom výbere diel množstva autorov zo Slovenska, Čiech, Poľska. a Maďarska.

 

The genre of the author's book is currently a very broad field of creation, where traditional art techniques meet a number of experimental, conceptual and other approaches, typical of contemporary visual art. The Pardubice Repríza 4th Triennial of the Art of the Book, which premiered in 2021 at the Turčianská Gallery in Martin, Slovakia, presents this phenomenon in a representative and wide international selection of works by a number of authors from Slovakia, the Czech Republic, Poland and Hungary.

 

Participated Artists: