Andrej Jaroš: Martin Derner – Bytová situácia / Housing Sutuation

 

Martin Derner – BYTOVÁ SITUÁCIA
(Flatgallery, Baštová 1, Bratislava, Slovakia)
Facebook

 

Flatgallery predstavuje v poradí už piatu sólo prezentáciu z výstavného plánu pre rok 2023 – výstavu multimediálneho umelca Martina Dernera (1973) s príznačným názvom: BYTOVA SITUÁCIA. Výstava zahŕňa súbor priestorových objektov a umeleckých inštalácii, kontextuálne umiestnených v interiéry bytu – bytovej galérie Flatgallery, pričom sú kurátorskou selekciou z autorovej tvorby za posledné dve dekády.

 

Výstava BYTOVA SITUÁCIA bola dlhodobo plánovaná a koncipovaná ako autorská výstava na mieru v špecifickom prostredí bytovej galérie Flatgallery. Tieto v podstate antivýstavný/antigalerijné priestory vytvorili teraz domáce, akoby prirodzené prostredie na včlenenie autorských diel Martina Dernera do obytného/výstavného priestoru galérie. Vyselektované diela, ktoré vznikali v posledných dvoch dekádach, sú rozpoznateľné vďaka jedinečnému autorskému rukopisu, tu môžeme dočasne vzhliadnuť v širokom diapazóne motívov, techník i materiálov. Napríklad 4 priestorové inštalácie – knižné objekty zo série „Chyba“ (2018), ktoré sa dokonale infiltrovali do domáceho bytového prostredia galérie. Taktiež dva monochromatické objekty v čiernobielom prevedení zo série „Banality“ (2016), našli svoje špecifické umiestnenie v rámci bytu. Svoje symbolické miesto v kuchyni našlo miesto aj jedno z jeho starších diel: Football Matches (2001). Fragmentarizovaný objekt rozkúskovaného a znovu vyskladaného vešiaka zo série „Chyba“ (2019) vtipným spôsobom, príznačným pre autora poukazuje na tvorivý princíp reflexie banálnych objektov dennej potreby, ktoré autor transformuje do jedinečnej umeleckej podoby na základe apropriácie Duchampovho ready-made konceptu. Podobne prístupy môžeme pozorovať aj v dvoch 3D objektoch papierových škatúľ zo série „Mistakes“ (2019). Podobný princíp fragmentarizácie použil autor aj v prípade 3D objektu Trofej (2019), kde lineárnym spôsobom rozrezal plastové vedro do vizuálne zaujímavej podoby špirály. Dalo by sa povedať, že Martin Derner je taký „umelecký Midas“ slovenskej vizuálnej scény. Všetko čoho sa dotkne a uchopí svojím konceptuálnym myslením, premení na jedinečné autorské dielo, hoci malo pôvodne aj úplne prozaickú funkciu. Jeho konceptuálny prístup prítomný v procese tvorby býva pomerne často doplnení aj o grafickú rovinu, napríklad v sérii series „Leftovers“ (2021), rozložené a sekundárne vyskladané abstraktné objekty pôvodných šuflíkov dopĺňa o grafickú lineárnu vrstvu, ktorá dotvára a obohacuje dielo aj túto významovú vizuálnu rovinu. Vrstvenie viacerých významových rovín je tak signifikantným prístupom v jeho tvorbe, pričom okrem prvotného zrozumiteľného odkazu, kóduje aj ďalšie myšlienky, ktoré posúvajú dielo do roviny manipulovaného objektu vrátane odkazu pre recipienta. Autor tak očakáva od recipienta rovnaké naladenie na vlnovej dĺžky a zároveň aj určitú dávku abstraktného myslenia, ako aj zmysel pre iróniu, myšlienkovú skratku a hravosť. Inštalácia je doplnená aj o výber diel na papieri v duchu konceptuálnej maľby s  technikou liatia latexových farieb v reliéfnej podobe „bublín – komentárov“ v ktorých sa zaoberá žánrom portrétu známych osobností zo sveta hudby(2015 – 2016),  i politického života prvej Československej republiky (2009-2010). Kniha ako ďalší jeho objekt skúmania sa stáva po autorovej intervencii kolážovým objektom, či už kruhovo rozvitým vejárom do podoby mandaly (2014 – 2018), alebo diagonálnym posunom jednotlivých vrstiev listov naberá 3D rozmer s grafickým odkazom v ďalšej významovej rovine (2019). Vizuálna expresívnosť manieristickej formy sa tak snúbi s obsažným odkazom postmodernistického konceptu do vizuálne pôsobivej podoby takmer muzeálneho charakteru.

 

Autor sa usiluje sa o variabilnú formu grafiky vo viacerých technikách a presahoch do sochárskych foriem reliéfu či objektu a zámerne nadväzuje na konceptuálne tendencie 60. rokov a analyticko-interpretačnú líniu umenia 70. rokov 20. Storočia a to aj v stredoeurópskom kontexte dejín umenia.  Veľkú pozornosť svojej tvorby venuje práve knižnému objektu, pričom knihu vníma ako nevyčerpateľný zdroj a zároveň aj ako nekonečne variabilný a tvárny sochársky materiál. V tvorbe svojsky prelína klasické žánre dejín umenia a aplikuje nové médiá v 21. storočí.

 

text: Andrej Jaroš, kurátor

 

Martin Derner (1973) Absolvoval Akadémiu výtvarných umení v Poznani (Poľsko), na univerzite               v anglickom meste Newcastle a na VŠVU v Bratislave. Od roku 1999 okrem SR vystavoval v Nemecku, Veľkej Británii, Portugalsku, Nórsku, ČR, Fínsku, Bielorusku či Bosne. Zúčastnil sa na rôznych výtvarných sympóziách v SR, ČR a Maďarsku. Od roku 2005 pedagogicky pôsobí na AU v Banskej Bystrici. Jeho autorská tvorba dominuje predovšetkým v oblasti grafiky, knižného objektu, kresby, manipulovanej fotografie, koláže a intermediálnych presahov do priestorových foriem umenia (grafický reliéf a objekt, knižný objekt, inštalácia). V súčasnosti pôsobí ako docent v Kabinete kresby na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

 

 

Flatgallery presents the fifth solo presentation from the exhibition plan for 2023 – an exhibition of multimedia artist Martin Derner (1973) with the characteristic title: BYTOVÁ SITUÁCIA. The exhibition includes a set of spatial objects and art installations, contextually placed in the interiors of the apartment – apartment gallery Flatgallery, while they are a curatorial selection from the author’s work over the last two decades.

 

Exhibition “BYTOVÁ SITUÁCIA” was planned for a long time and conceived as a tailor-made exhibition in the specific environment of the flat gallery Flatgallery. These essentially anti-exhibition/anti-gallery spaces have now created a domestic, as it were, natural environment for the incorporation of Martin Derner’s authorial works into the living/exhibition space of the gallery. The selected works, which were created in the last two decades, are recognizable thanks to their unique author’s handwriting, which can be seen here in a wide range of motifs, techniques and materials. For example, 4 spatial installations – book objects from the series „Error“ (2018), which perfectly infiltrated the domestic living environment of the gallery. Also, two monochrome objects in black and white from the series „Banality“ (2016) found their specific place within the apartment. One of his older works also found its symbolic place in the kitchen: Football Matches (2001). The fragmented object of a dismembered and reassembled hanger from the series „Error“ (2019) in a humorous way, characteristic of the author, points to the creative principle of reflection on banal objects of daily use, which the author transforms into a unique artistic form based on the appropriation of Duchamp’s ready-made concept. Similar approaches can be observed in two 3D objects of paper boxes from the series „Mistakes“ (2019). The author also used a similar principle of fragmentation in the case of the 3D object Trophy (2019), where he cut a plastic bucket in a linear way into a visually interesting spiral. It could be said that Martin Derner is such an „artistic Midas“ of the Slovak visual scene. Everything he touches and grasps with his conceptual thinking, he transforms into a unique author’s work, even though it originally had               a completely prosaic function. His conceptual approach present in the process of creation is quite often complemented by a graphic level, for example in the series „Leftovers“ (2021), he complements the unfolded and secondary stacked abstract objects of the original drawers with a graphic linear layer, which completes and enriches the work and this significant visual plane. The creation of multiple levels of meaning is thus a significant approach in his work, while in addition to the primary understandable reference, it also encodes other ideas that move the work to the level of a manipulated object, including a reference for the recipient. The author thus expects the recipient to be attuned to the same wavelength and at the same time a certain amount of abstract thinking, as well as a sense of irony, shorthand and playfulness. The installation is also complemented by a selection of works on paper in the spirit of conceptual painting with the technique of casting latex colors in the relief form of „bubbles – comments“ in which he deals with the genre of portraits of well-known personalities from the world of music (2015-2016), as well as the political life of the first period of Czechoslovak Republic (2009-2010). The book, as another object of his research, becomes a collage object after the author’s intervention, whether it is a circularly developed fan in the form of a mandala (2014-2018), or the diagonal shift of individual layers of leaves takes on a 3D dimension with a graphic reference on another level of meaning (2019). The visual expressiveness of the Mannerist form is thus combined with the comprehensive reference of the postmodernist concept into a visually impressive form of almost museum-like character.

 

The author strives for a variable form of graphics in several techniques and overlaps into sculptural forms of relief or object and deliberately follows the conceptual tendencies of the 60s and the analytical-interpretative line of art of the 70s of the 20th century, also in the Central European context of the history of art. He pays a lot of attention in his work to the book object, while he perceives the book as an inexhaustible resource and at the same time as an infinitely variable and malleable sculptural material. In his work, he blends classic genres of art history and applies new media in the 21st century.

 

text: Andrej Jaroš, curator

 

Martin Derner (1973) Graduated from the Academy of Fine Arts in Poznań (Poland), the University of Newcastle, England, and the VŠVU in Bratislava. Since 1999, in addition to the Slovak Republic, he has exhibited in Germany, Great Britain, Portugal, Norway, the Czech Republic, Finland, Belarus and Bosnia. He participated in various art symposia in the Slovak Republic, the Czech Republic and Hungary. Since 2005, he has been teaching at the AU in Banská Bystrica. His creative work dominates primarily in the field of graphics, book object, drawing, manipulated photography, collage and intermedial overlaps into spatial forms of art (graphic relief and object, book object, installation). He currently works as a docent in the Cabinet of Drawings at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava.


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/d/4/d4b073d2-5637-4c9f-8bda-417de379630f/martinderner.com/web/wp-content/themes/martin/single.php on line 68

Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/d/4/d4b073d2-5637-4c9f-8bda-417de379630f/martinderner.com/web/wp-content/themes/martin/single.php on line 71