Exhibitions

Medzinárodné Trienále umenia knihy Martin / International Artist’s Book Triennal Martin IV. (2021)
Skupinová výstava/Group exhibition
21. 10. 2021 - 9. 2. 2022
Turčianska galéria v Martine, Martin, Slovakia

 

/SK/
4. medzinárodná výstavná prehliadka formálne rôznorodého výtvarného žánru autorskej knihy (artist's book). Projekt nadväzuje v minulosti na medzinárodne akceptovaný súťažný výstavný projekt Bienále knižného umenia, ktorý do r. 2001 prezentoval knihu ako komplex výtvarných, grafických, resp. typografických zručností jej tvorcov. Jednou z kategórií prezentovaných na výstave bola i autorská kniha, zdôrazňujúca autorstvo jedného tvorcu. Výstavný projekt chce svoju pozornosť upriamiť na aktuálne trendy a rozmanité podoby autorskej knihy v stredoeurópskom kontexte, kde je autorskej knihe prisudzovaný štatút výtvarného originálu nezávisle na počte exemplárov a zároveň je vnímaný ako dielo jedného autora, ktorý reprezentuje autorov koncept, nie ako na umeleckú knihu, ale svojbytné umelecké dielo. Cieľom projektu je realizácia reprezentatívnej výstavnej prehliadky s medzinárodnou účasťou autorov žijúcich a tvoriacich v stredoeurópskom priestore: SR, ČR, PL, HU.

 

/ENG/
4th international exhibition tour of the formally diverse art genre of the artist's book. In the past, the project follows on from the internationally accepted Biennale of Book Art competition exhibition project, which until 2001 presented the book as a complex of visual, graphic, or typographical skills of its creators. One of the categories presented at the exhibition was the author's book, emphasizing the authorship of one creator. The exhibition project wants to focus its attention on the current trends and diverse forms of the author's book in the Central European context, where the author's book is given the status of an artistic original regardless of the number of copies, and at the same time is perceived as the work of one author, which represents the author's concept, not as an art book. but a unique work of art. The goal of the project is the implementation of a representative exhibition tour with the international participation of authors living and creating in the Central European area: SR, CR, PL, HU.

 

web galérie

https://www.artistsbookmartin.sk/en/martin-derner/

https://www.artistsbookmartin.sk

 

Video:
https://youtu.be/_fPoScOcTYI

 

ArtFacts.net
https://artfacts.net/exhibition/4th-triennial-of-the-art-of-books/1075733

 

Výstava bola podporená z verejných zdrojov poskytnutých z

Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom

projektu.

https://www.fpu.sk/sk/

 

Participated Artists: