Exhibitions

Martin Derner – Bytová Situácia / Housing Situation (2016)
Samostatá autorská výstava/Solo exhibition
23. 6. – 29. 7. 2016
SODA Gallery, Bratislava, Slovakia

Kurátorka/Curator: Alena Vrbanová

Opening Wednesday June 22, 2016 at 7pm
Vernisáž: 22.6. 2016 o 19:00

 

S finančnou podporou FPU – Fond na podporu Umenia

www.fpu.sk

Web galérie:

https://www.umrian.gallery/past-2016

Artalk

https://artalk.cz/2016/06/22/ts-martin-derner/

DenníkN

https://dennikn.sk/515827/nie-zarty-ale-humor-je-dolezity/

ArtFacts.net
https://artfacts.net/exhibition/martina-derner-bytova-situacia-flat-situation/772807

 

See also on Instagram

 

 

/ENG/

Martin Derner (1973) author of graphics, book objects, drawings, photo manipulation, collage and intermedia overlaping to spacial forms of art (graphic embossment and object, book object and installation).
Freedom and transparency of visual experience are characteristic to the language which Martin Derner brought first of all to the field of free graphics. His register of media was expanded gradually with book object, collage, drawing and manipulated photography. The basis of his style lies in the associative and transmedia movement of means of expression, signs and forms of art.

The exhibition Domestic set-up includes a selection of the latter and up to date work of the author in the sphere of object making, installation and works on paper. From the beginning of his creative career (2002) Derner develops an intermedial potence of graphics by way of neoconceptual strategies of its language and its new technologies. From 2004 the important part of his artwork constitutes of book objects with the newer projections to the installation such as family library (from 2015). The selection of presented books is liable to conditions of their „overall“ esthetics or content in sublimated quality. On basis of sculptural and graphic methods, he changes them to profane objects which seems derated and paradoxical at the same time. They are made by way of decomposition and recyclation of the separated material to create an object, collage and lately also the installation. Author’s aim is a new dialog with the original (often times sublimated) content of books but at the same time he accentuates its physical and material beauty.
Another sphere of Derner´s artwork is represented by non-manuscriptal interferences in found postcards and photographies. He re-interprets the beginnings of Slovak conceptual painting by way of spilling latex colours over them. He derives from the motif of sublimated reality under the sediments of the fading immages in one’s memory. The current collection of his paper works is handling a genre of portraits of famous music characters (2015-2016). Visually overwriting them Derner uses a wider register of techniques ranging from drawing, printing, painting and collage. The systematics and structural style of interventions made by the author comes from emotional experience from the musical work of art. The visual liberalism and multivalence of meaning in Derner´s work are casting a hint to the author‘s attitude to contemporary profane era and proposes an associative dialogue and provokes a new reading. He pursues it with a gesture of equalization of trivial and elevated, laic and academic, sacral and profane, concrete or factual and abstractly spiritual. Artist‘s work accounts phraseologicaly rich scale of new visual language, which is held by its graphical basis, but spreads in intention of new hybrid directions, genres and art disciplines. It is concentrated in a number of classical as well as current style fields that often fuse and produce new genre by itself. At the same time the mental and ideological substance of Derner‘s work show a plural ideology which is distinctive (rather ironical) reflexion of instability of this age and relationships (and the part that art takes in it). Artist´s concept of work, or rather a legacy he is trying to send, is to provoke the viewer to play. Game as a basis to one of the theoretical concepts of art (as a phenomena), is in Derner´ work founded on associative improvisation, dialogical and unexpected combinatorics of the seen, experienced and visual (art).

 

Alena Vrbanová, exhibiton curator

 

 

/SK/

Martin Derner (1973) tvorí v oblasti grafiky, knižného objektu, kresby, manipulovanej fotografie, koláže a intermediálnych presahov do priestorových foriem umenia (grafický reliéf a objekt, knižný objekt, inštalácia).

Otvorenosť a priepustnosť vizuálnej skúsenosti charakterizujú jazyk, aký priniesol Martin Derner najskôr do oblasti voľnej grafiky. Register médií rozširoval postupne o knižný objekt, koláž, kresbu a manipulovanú fotografiu. Štýlovým základom autorovej tvorby je asociatívny a transmediálny pohyb výrazových prostriedkov, znakov a foriem umenia.

Výstava Bytová situácia zahŕňa výber z novšej a aktuálnej tvorby autora v oblasti objektu, inštalácie a prác na papieri. Od začiatku svojej tvorby (2002) rozvíja Derner intermediálnu potenciu grafiky v neokonceptuálnych stratégiách jej jazyka a nových technológií. Dôležitú oblasť jeho tvorby predstavuje od roku 2004 knižný objekt s novšími presahmi do inštalácie typu domáca knižnica (od roku 2015). Selekcia nájdených kníh podlieha podmienkam ich „zbytkovej“ estetickej či obsahovo sublimovanej kvality. Na báze sochárskych a grafických postupov ich mení na sprofanizované objekty, ktoré pôsobia odľahčene a súčasne paradoxne. Vznikajú dekompozíciou a spätnou recykláciou ich odseparovaného materiálu do objektu, koláže a novšie aj inštalácie. Zámerom autora je pritom nový dialóg s pôvodným (často sublimovaným) obsahom kníh, ale súčasne aj zvýtvarnenie ich fyzickej a materiálovej krásy.

Ďalšiu oblasť Dernerovej tvorby predstavujú nerukopisné zásahy do nájdených pohľadníc a fotografií. V nich reinterpretuje počiatky slovenskej konceptuálnej maľby technikou liatia latexových farieb. Vychádza pritom z motívu sublimovania reality pod nánosmi blednutia obrazov v pamäti. Najnovšia kolekcia prác na papieri sa zaoberá žánrom portrétu známych osobností zo sveta hudby (2015 – 2016). Pri ich vizuálnom prepisovaní používa Derner širší register techník medzi kresbou, tlačou, maľbou a kolážou. Systematika a štýlová skladba autorských zásahov vychádza z pocitového zážitku z ich hudobného diela

Vizuálny liberalizmus a významová viacznačnosť Dernerovej tvorby napovedajú aj o postojoch autora voči dnešnej sprofanovanej dobe, kde ponúka asociatívny dialóg a provokuje nové čítanie. Robí to gestom zrovnoprávnenia banálneho a vysokého, laického a akademického, sakrálneho a profánneho, vecného či faktického a abstraktne zduchovneného. Tvorba autora vykazuje výrazovo zhutnenú škálu nového vizuálneho jazyka, ktorá sa drží svojho grafického základu, ale rozširuje ho v intenciách nových hybridných druhov, žánrov a disciplín umenia. Je koncentrovaná do viacerých klasických i aktuálnych žánrových okruhov, ktoré často fúzujú a produkujú tak žáner nový. Rovnako myšlienková a ideová báza tvorby Dernera vykazuje pluralitnú ideovosť, ktorá je osobitou (prevažne ironickou) reflexiou instability doby a vzťahov (a úlohy umenia v nej). Zmyslom autorovej tvorby, alebo skôr odkazom, ktorý usiluje podať ďalej, je provokovať diváka k hre. Hra, ako základ jednej z teoretických koncepcií umenia (ako fenoménu), je v Dernerovej tvorbe postavená na asociatívnej improvizácii, dialogickosti a nečakanej kombinátorike videného, skúsenostného a vizuálneho (umenia).

 

Alena Vrbanová, kurátorka výstavy